อัตราค่าบริการ...
อัตรค่าบริการ (บาท)
  รายการ
อัตรา

  ตรวจและปรึกษา
ฟรี
  
  เอ็กซเรย์ (X-RAYS, PA)
100 บ.
 
  ขูดหินปูน
500-1,000 บ.
  
  รักษาโรคปริทัศน์   
1,500-3,000 บ.
    
  ถอนฟัน  
     - ฟันน้ำนม
400-500 บ.
     - ฟันแท้
500-1,000 บ.
     - ฟันคุด
1,800-4,000 บ.
     
 
  อุดฟัน
      อมัลกัม
          - ด้านแรก/ด้านต่อไป
600/200-300 บ.
          - ไม่เกินซี่ละ 1,500 บ.
      วัสดุสีเหมือนฟัน
          - ด้านแรก/ด้านต่อไป
700/300-400 บ.
          - ไม่เกินซี่ละ
1,800 บ.
          - เคลือบหลุมร่องฟัน
400-500 บ.
     
   อุดชั่วคราว
400 บ.
          
   รักษารากฟัน
          - ฟันหน้า
3,000 บ.
          - ฟันกรามน้อย
4,000-5,000 บ.
          - ฟันกราม
6,000-10,000 บ.
     
   ตัดเนื้อเยื่อในโพรง
1,500-2,000 บ.
          
   กระตุ้นให้ปลายรากปิด ต่อครั้ง
1,000 บ.
  
   ฟอกสีฟัน
     ฟันเหลืองธรรมดา  
      - ในคลินิก / course 6,000-8,000 บ.
      - ใช้ที่บ้าน / course 6,000-8,000 บ.
       
   ฟอกสีฟันตกกระ
6,000 บ.
  
   ฟันเหลืองมาก ฟันเตตร้า  
       - กระตุ้นครั้งแรก
6,000 บ.
       - ใช้ที่บ้าน /course 6,000-8,000 บ.
       - กระตุ้นครั้งต่อๆไป 2,000 บ.
       - น้ำยาฟอกสีฟันเพิ่ม หลอดละ 500 บ.
      
  
   ผ่าตัดตกแต่งเหงือก
2,000-4,000 บ.
     
   ฟันยางนักกีฬา อันละ
1,500 บ.
     - กรณีผู้ป่วยจัดฟัน คิดเพิ่ม
200 บ.
   ฟันยางป้องกันนอนกัดฟัน อันละ
1,500 บ.
     
   ครอบฟัน สะพานฟัน
     - โลหะธรรมดา
7,000 บ.
     - ฟัลลาเดียม 10,000 บ.
     - โลหะผสมปานกลาง
12,000 บ.*
     - โลหะทอง
15,000-18,000 บ.**
     (*,** ขึ้นกับราคาโลหะในขณะนั้น)
     พอร์สเลนทั้งซี่
11,000-12,000 บ.
      วีเนียร์ 10,000 บ.
(ในกรณีงานยากหรือต้องการออกแบบพิเศษ อาจมีค่าบริการเพิ่ม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีๆไป)  
           
    ใส่ฟันพลาสติก  
       - ซี่แรก/ซี่ถัดไป/ตะขอ
1,000/300/100 บ.
       - ฐานยืดหยุ่นได้ ชิ้นใหญ่ ชิ้นละ
11,000 บ.
       - ฐานยืดหยุ่นได้ เฉพาะจุด ชิ้นละ 6,000 บ.
 
    ฟันปลอมทั้งปาก ชิ้นละ
6,000-10,000 บ.
   
    ใส่โครงโลหะชนิดถอดได้ ข้างละ
10,000 บ.
    สะพานฟันแบบถอดได้โครงโลหะ ชิ้นละ 6,000 บ.
   

*** แก้ไขราคาเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ***

*** (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) ***

คลินิกทันตกรรม พรเทวา 82/1 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (66)053-400-767 แฟกซ์.(66)053-219-620  อีเมล์ : [email protected]